• home
 • Reklamační řád

Reklamační řád

Tímto reklamačním řádem je stanoven postup při reklamaci zjištěných vad zboží, které dodává společnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. (dále dodavatel) svým smluvním obchodním partnerům (dále odběratel).

 

Podle tohoto reklamačního řádu lze postupovat v případech, kdy zboží ještě nebylo odběratelem předáno konečnému spotřebiteli. V tomto případě je odběratel oprávněn uplatnit reklamaci u dodavatele na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem.

 

Po předání zboží (prodeji) uplatňuje reklamaci případné vady spotřebitel dle ustanovení danými Občanským zákoníkem, Zákonem na ochranu spotřebitele, případně dalšími zákonnými ustanoveními. Nad rámec výše zmíněných ustanovení může spotřebitel uplatnit reklamaci přímo u dodavatele (Kitchen Technology s.r.o.) na základě záručního listu vydaného dodavatelem. Záruční list je součástí dodávky každého výrobku.

 

 

 

Zboží poškozené přepravou a zjevné vady.

Níže uvedené závazné pokyny, zejména časové omezení uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou od doby doručení, jsou stanovené s ohledem na reklamační řád externího přepravce.

 1. Za zjevnou vadu je považováno mechanické poškození výrobku viditelné po otevření obalu, aniž by byl výrobek z obalu vyjmut.
 2. Reklamace zjevné vady bude dodavatelem akceptována pouze v případě, kdy odběratel do 48 hodin nebo následující pracovní den po převzetí provedl kontrolu zboží dle bodu 1 a případnou reklamaci neprodleně u dodavatele uplatnil.
 3. Reklamace nahlášená později, než je uvedeno v bodě 2, již nemůže být dodavatelem uplatněna u přepravce a bude proto zamítnuta.
 4. Při doručení výrobku s poškozeným obalem, nebo při podezření na nešetrné zacházení, má odběratel právo odmítnout převzetí zboží.
 5. V případě, že odběratel převezme zboží bez výhrady a následně jej zašle třetí osobě se předpokládá, že má s třetí osobou sjednán takový postup převzetí zboží, aby případná zjevná vada mohla být uplatněna u posledního přepravce v souladu s jeho reklamačními podmínkami.
 6. Reklamace třetí osobou nemůže být proto uplatněna u dodavatele (Kitchen Technology s.r.o.) ani prostřednictvím odběratele a bude v souladu s výše uvedenými body zamítnuta.

 

 

Postup při reklamaci, kdy byla dohodnuta výměna nebo vrácení výrobku.

 1. Reklamaci je třeba podat písemně (e-mailem). Kromě popisu poškození je třeba dodat fotodokumentaci poškození výrobku, ale i stavu obalu a prokladů (tyto podklady jsou nezbytné pro následnou reklamaci u přepravce). Po souhlasu dodavatele s vrácením výrobku bude dále postupováno takto:
  1. V případě výměny výrobku zašle dodavatel odběrateli neprodleně a na své náklady nový výrobek. Na tento výrobek bude vystavena faktura jako na běžnou dodávku zboží, avšak se splatností 30 dní.
  2. Vadný výrobek dodavatel vyzvedne na dodací adrese odběratele a na vlastní náklady přepraví zpět. Na vrácené zboží vystaví dobropis v plné výši a provede zápočet s fakturou vystavenou za nový kus.
  3. V případě vrácení výrobku dodavatel vyzvedne vadný výrobek na dodací adrese odběratele a na vlastní náklady přepraví zpět. Na vrácené zboží vystaví dobropis v plné výši.

 

Skryté vady.

 

 1. Reklamaci skryté vady lze uplatnit v případě, že zboží bylo po přijetí podrobeno kontrole ve smyslu ustanovení uvedené v bodě 1, avšak tuto vadu nebylo možné zjistit.
 2. Po vybalení výrobku před montáží, nebo před jeho prodejem, má odběratel povinnost výrobek pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho vzhledovou bezchybnost, kompletnost, a pokud to charakter výrobku dovoluje, ověřit i jeho funkčnost.
 3. Je-li při kontrole po vybalení výrobku zjištěna vada, která předpokládá výměnu kompletního výrobku, odběratel nesmí výrobek prodat nebo instalovat, vrátí jej do původního obalu a neprodleně informuje dodavatele.
 4. Pro úspěšné uplatnění reklamace skryté vzhledové nebo mechanické vady musí být reklamace uplatněna před započetím instalace výrobku, nebo před jeho prodejem, nejdéle však do tří měsíců od data vystavení daňového dokladu dodavatelem.
 5. Je-li při kontrole po vybalení výrobku zjištěna vada, kterou lze řešit výměnou dílu, může se odběratel s dodavatelem dohodnout na odstranění vady tímto způsobem a následně instalaci provést.
 6. Reklamace vzhledové vady (mechanického poškození) uplatněná v době, kdy již byla započata nebo dokončena montáž, bude posuzována jako nedodržení povinnosti odběratele uvedené v bodě 10, případně jako poškození zboží při instalaci, a bude zamítnuta.
 7. Reklamace vzhledové vady (mechanického poškození) uplatněná v době, kdy výrobek již nemá kompletní originální obal, bude posuzována jako nedodržení povinnosti odběratele uvedené v bodu 9 a 10, případně jako poškození výrobku manipulací po jeho vybalení, a bude zamítnuta.

 

 

Postup při reklamaci skryté vady.

 1. K reklamaci skryté vady (dle bodu 8) je třeba doložit fotodokumentaci poškození výrobku, ale i stavu obalu a prokladů. Pokud je to možné, odběratel telefonicky dohodne s dodavatelem, zda bude třeba řešit reklamaci výměnou kompletního výrobku, nebo zda je možné výrobek instalovat a reklamaci řešit výměnou jednotlivého dílu. Odběratel následně podá reklamaci písemně (e-mailem) včetně pořízené fotodokumentace.
 2. Pokud bude reklamace jakékoli vady řešena výměnou kompletního výrobku, zašle dodavatel odběrateli k vyplnění Reklamační protokol, kde odběratel kromě standardních údajů potvrdí, že reklamace je uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem, zejména s body 11 a 14, Reklamační protokol zašle zpět dodavateli. Po souhlasu dodavatele s vrácením výrobku bude dále postupováno takto:
  1. Dodavatel zašle odběrateli neprodleně a na své náklady výrobek bezvadný. Na tento výrobek bude vystavena faktura jako na běžnou dodávku zboží, avšak se splatností 30 dní.
  2. Vadný výrobek dodavatel vyzvedne na dodací adrese odběratele a na vlastní náklady přepraví zpět do svého reklamačního oddělení, kde bude zjištěno, zda stav výrobku odpovídá stavu deklarovanému odběratelem v Reklamačním protokolu a zda bylo zboží uloženo v přepravním obalu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození.
  3. Pokud je stav vráceného zboží v souladu s informacemi uvedenými odběratelem v Reklamačním protokolu, vystaví dodavatel na vrácené zboží dobropis v plné výši a provede zápočet s fakturou vystavenou za nový kus. V opačném případě má dodavatel právo odmítnout převzetí zboží, případně vyúčtovat odběrateli náklady na uvedení zboží do bezvadného stavu.
 3. Reklamace, která bude řešena po dohodě obou stran výměnou vadného dílu, bude tímto způsobem realizována na náklady dodavatele.

 

 

KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.

Žďár nad Sázavou 1.2.2018