• home
 • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod www.digestore-airforce.cz, jehož provozovatelem je obchodní společnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.

 

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 55821 u Krajského soudu v Brně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) vše ve znění pozdějších právních předpisů. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řádZáruční podmínky a dokument Doprava a platba.

 

 

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.digestore-airforce.cz jsou závazné.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 • Předmětem koupě je zboží specifikované co do názvu, katalogového čísla, množství a ceny v objednávce kupujícího.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. V případě osobního odběru je místo výdeje sklad na ulici Brněnská 131/37 ve Žďáře nad Sázavou.
 • Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu na adrese info@airforce.cz či telefonicky na tel. čísle +420 702 020 187. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 • Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží.
 • Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené.

 

 

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.,
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Cena zboží

 • Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
 • Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Doručení zboží a možnosti platby

 • Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající zpravidla smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Více informací o dopravě, ceně dopravy a způsobu platby najdete zde.
 • Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakémukoliv dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží, ledaže mu kupující poskytne dostatečnou jistotu. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (zásilkové službě).

 

Dodací podmínky

Termín dodání:

 • Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. 
 • Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 5 pracovních dnů od učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího (zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo do smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody.

Převzetí zboží:

 • Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny na tel. čísle +420 702 020 187 nebo emailem na adrese servis@airforce.cz.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

Reklamace a záruka zboží

 • Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty je na většinu zboží poskytován bezplatný servis po dobu dalších 36 měsíců. Informace o délce záruky je specifikována u nabízeného zboží nebo v záručním listě, je li součástí výrobku.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

 

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží) a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla prodejního dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (či adresy v případě požadavku vrácení peněz poštovní poukázkou). Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@airforce.cz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.
 • Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

 • Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
Brněnská 131/37
591 01  Žďár nad Sázavou

 

Ochrana osobních údajů

 • Veškerá osobní data shromažďujeme výhradně pro zkvalitnění našich služeb zákazníkům. Všechny informace osobního charakteru používáme pouze pro interní potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě třetím osobám.
 • Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníka je možné na písemnou žádost vymazat z databáze. Tuto žádost je možné zaslat na adresu: KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., Brněnská 131/37, 591 01  Žďár nad Sázavou nebo na e-mail info@airforce.cz.

 

Více informací o Zásadách zpracování osobních údajů dle GDPR naleznete zde.

 

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací o souborech cookies a jejich využívání najdete zde.

 

 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách Elektrowin a.s., která provozuje kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny (nejsou tím však dotčeny již uzavřené kupní smlouvy).