• home
  • Záruční podmínky

Záruční podmínky

Na spotřebič vybavený záručním listem vydaným společností KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. poskytujeme zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců od data prodeje. Po ukončení zákonné záruční lhůty poskytujeme dalších 36 měsíců bezplatný servis k odstranění funkčních vad.

Záruku je možno uplatnit u naší společnosti na základě záručního listu, který je součástí každého námi dodaného výrobku Airforce a prodejního dokladu s čitelným datem prodeje.

 

Pro zobrazení bližších informací k uplatnění reklamace nebo objednávce pozáručního servisu, klikněte na tlačítka níže:

V této době (pět let od zakoupení) bezplatně odstraníme závady na spotřebiči způsobené vadou materiálu nebo vadou výroby.

 

Záruku lze u společnosti Kitchen Technology s.r.o. uplatnit pouze tehdy, je-li k reklamaci doložena prodejka a tento záruční list.

 

Prodejce je povinen zákazníkovi prokázat kompletnost a vzhledovou bezchybnost výrobku.

 

Po převzetí (zakoupení) výrobku již nelze uplatnit reklamaci na nekompletní dodávku nebo vzhledové vady.

 

Záruka (bezplatný servis) se nevztahuje na:

  1. poškození vzniklá nesprávnou instalací, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k použití
  2. poškození vzniklá poruchou v elektrické síti nebo živelnou událostí
  3. poškození nerezového povrchu následkem jeho ošetření nevhodnými prostředky v rozporu s návodem k použití
  4. vady vzniklé mechanickým poškozením nebo hrubým zacházením
  5. změny vzhledu vzniklé běžným používáním
  6. defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje
  7. spotřební díly nebo díly s omezenou dobou životnosti jako jsou syntetické tukové filtry, uhlíkové filtry, žárovky, zářivky, baterie, pojistky.

 

Pokud závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje se záruka o dobu od nahlášení závady uživatelem do jejího odstranění. Údaje musí být zapsány v záručním listu a doloženy opravním listem, který vystaví pracovník autorizovaného servisu.

 

Důležité upozornění: výše uvedenými podmínkami není dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodejce v souladu s platnými ustanoveními Občanského zákoníku.